BolQ

14 tekstów – auto­rem jest BolQ.

Prob­lem z ludzkością jest ta­ki, że trak­tu­jemy każdy pos­ta­wiony krok nap­rzód ja­ko dobry. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 listopada 2015, 20:41

Do­rosłość nas­ta­je, kiedy z sen­ty­men­tem wspo­mina­my dzieciństwo i z niepo­kojem myśli­my o przyszłości. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 stycznia 2011, 14:56

Na­zywa­nie ho­mosek­sualis­ty człowiekiem o od­mien­nej orien­tacji sek­sual­nej, jest jak na­zywa­nie schi­zof­re­nika człowiekiem o bo­gatej wyobraźni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2010, 19:06

Cza­sami dążąc do pop­ra­wienia ja­kości swo­jego życia, tyl­ko nieświado­mie ją pogarszamy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 października 2010, 02:25

Nie wszys­tko się mu­si zacząć ale wszys­tko się mu­si kiedyś skończyć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 sierpnia 2010, 08:41

Obym nie dożył chwi­li w której ze sta­rości za­pomnę jak wyglądał mój rodzin­ny dom. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 maja 2010, 13:11

Cza­sami bar­dzo chce­my ko­goś poz­nać, a gdy to się sta­nie równie moc­no chce­my o nim zapomnieć. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 21 maja 2010, 21:23

Cier­pienie jest wpi­sane w człowie­czeństwo kto te­go nie ro­zumie cier­pi najbardziej. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 stycznia 2010, 19:21

To, że zmieniłeś coś w so­bie wca­le nie znaczy, że zmieniłeś siebie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 stycznia 2010, 15:53

Cza­sami zas­ta­nawiam się co jest rzeczy­wis­tością, sen czy to co następu­je po nim. Co jest większym koszmarem? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2010, 19:20
BolQ

to co mnie inspiruje i podnosi na duchu ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

11 listopada 2015, 23:37Inmate sko­men­to­wał tek­st Problem z ludzkością jest [...]

11 listopada 2015, 21:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Problem z ludzkością jest [...]

11 listopada 2015, 20:49MyArczi sko­men­to­wał tek­st Problem z ludzkością jest [...]

11 listopada 2015, 20:41BolQ do­dał no­wy tek­st Problem z ludzkością jest [...]